Skip to content

Algemene Voorwaarden

TD Cascade, hanteert de volgende algemene voorwaarden.

1. Offertes zijn twee maanden geldig. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

2. De opdrachtgever moet alles doen wat nodig is om een tijdige en juiste levering door TD Cascade mogelijk te maken. In het bijzonder betreft dit een tijdige aanlevering van volledige en juiste gegevens en materialen.
3. Voordat tot openbaarmaking wordt overgegaan moet de opdrachtgever de laatste modellen of proeven van het ontwerp controleren en goedkeuren.

 

Auteursrechten
4.1. Alle rechten van het intellectuele eigendom behoren toe aan TD Cascade. Alle ontwerpen en materialen blijven eigendom van Cascade.
4.2. TD Cascade is gerechtigd zijn naam op het werk te vermelden.

 

Gebruik en licentie
5.1.
De opdrachtgever verkrijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor openbaarmaking en verveelvoudiging.
5.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd het ontwerp op een andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen.
5.3. TD Cascade heeft de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor eigen promotie.

 

Honorarium en bijkomende kosten
6.1. Het honorarium en de bijkomende kosten, zoals 4% materiaalkosten, reiskosten, reistijd en koerierskosten, worden door de opdrachtgever vergoed.
6.1.1 Materiaalkosten zijn onder andere licentiekosten Creative Cloud software, print-, inbind- en kopieerkosten, kosten voor het vervaardigen van testmodellen, dummy’s en prototypes etc.
6.2. Wanneer aanpak, planning of omvang van de opdracht na de opdrachtbevestiging wijzigt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Ook een onjuiste weergave van de opdracht tijdens de briefing kan leiden tot het in rekening brengen van meerwerk.
6.3. Wanneer TD Cascade voorfinanciert, bijvoorbeeld bij inkoop van drukwerk of stockfotografie, is TD Cascade gerechtigd een opslag van 10% te berekenen.

 

Betaling
7.1. TD Cascade factureert maandelijks zijn honorarium voor verrichte werkzaamheden.
7.2. De betalingstermijn van facturen is 30 dagen. Na deze termijn is de opdrachtgever in verzuim. TD Cascade kan de wettelijke rente in rekening brengen. Alle proceskosten, kosten van deurwaarders en incassobureaus komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Ontbinding van de overeenkomst
8.1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten voor de reeds verrichte werkzaamheden te betalen.
8.2. Als TD Cascade de overeenkomst ontbindt omdat de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van de overeenkomst, dient de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten voor reeds verrichte werkzaamheden te betalen.
8.3. Bestaat de opdracht uit werkzaamheden die TD Cascade bij herhaling verricht, dan geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd. In dat geval geldt een opzegtermijn van drie maanden voor de overeenkomst.

Garanties en vrijwaringen
9.1. TD Cascade garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen en dat hij als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2. De opdrachtgever vrijwaart TD Cascade voor alle aanspraken van derden in verband met de opdracht.
9.3. De opdrachtgever vrijwaart TD Cascade voor auteursrechtaanspraken op materialen die door hem zijn verstrekt.

Aansprakelijkheid
10.1. TD Cascade is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Hieronder worden verstaan de kosten noodzakelijk om een gebrekkige prestatie van TD Cascade aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de kosten verbonden met het beperken van schade.
10.2. TD Cascade is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in materiaal dat door de opdrachtgever is verstrekt. Hetzelfde geldt voor tekortkomingen veroorzaakt door niet (tijdig) aanleveren van deugdelijke gegevens of materialen door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven of in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt, is TD Cascade niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het ontwerp.
10.3. De aansprakelijkheid van TD Cascade is beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.

Gedeponeerd 1 november 2010 bij de kamer van koophandel te Amsterdam